viernes, 5 de febrero de 2016

VIVENDAS DO CAMIÑO. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO. Plan estatal 2013-2016


¿Cal é o ámbito ARI?
Comprende o trazado das setes rutas do Camiño en Galicia. Afecta nos concellos rurais a totalidade da parroquia.

¿Quen se pode beneficiar?

- Persoas propietarias de vivendas únicas ou en sociedades civís (no caso de matrimonios que compartan a propiedade da vivenda).
- Comunidades de propietarios

¿Canto é a axuda ?

- A contía máxima das axudas non poderá exceder o 35% do custe subvencionable ata un máximo de 11.000 euros por vivenda.

¿Qué tipo de actuacións son subvencionables?

1 - Obras de mantemento a fin de adecuar os edificios a normativa vixente.
  • Actuacións destinadas a garantir a seguridade.      
 - Todas aquelas actuacións precisas para o reforzo, reparación ou consolidación da estructura portante ou de elementos constructivos.  
 - As actuación necesarios para garantir a protección das edificacions fronte ao lume. 
       
- Execución de obras para eliminar o risco de caídas, danos por impacto ou aprisionamento.  

- Protección frente o raio.
  • Actuacións destinadas a garantir a protección fronte a auga e a humidade.      
- Actuacións sobre fachadas, carpintarías exteriores e cubertas de protección do edificio contra a auga.   

- Actuación de protección da auga proveniente do terreo.  
   
- Actuación coa finalidade de evitar humidades de condesación, eliminación de pontes termicas, sistemas de ventilación, colocación de illamento ou barreiras de vapor.
  • Actuacións destinadas a garantir as condicions de salubridade da vivenda.    
- Establecemento de sistemas de ventilación que garante a calidade do ar interior.  
- Execución de medidas para evitar a entrada ou eliminar do interior da vivenda o gas radón.  
- Reparación ou subtitución de instalacións axeitadas de subministro de auga.              
- Reparación ou dotación de instalacións de evacuación de augas residuais.                       
  • Actuacións destinadas a adecuar, total ou parcialmente, á normativa vixente as instalacións dos edificios e vivendas. 
- Reparación, mellora ou subtitución das instalacións para adecualas a normativa vixente, total ou parcialmente que poden ser abastecemento de auga, evacuación de augas residuais, electricidade, infraestructuras comúns de telecomunicacións, ascensores, instalación de auga quente sanitaria, térmicas dos edificios ou instalación de subministración e almacenamento dos combustibles.                                                                
  • Actuacións destinadas a garantir que as edificicacións cumprar as condicións de ornato público, adecuaión ao entorno e de protección do patrimonio cultural ou paisaxistico. 
- Remate de fachadas con materias axeitados ao contorno.  
- Eliminación e subtitución de materiais, elementos ou sistemas contructivos que non resulten congruentes co seu entorno.  
- Obras de rehabilitación, reparación e/ou conservación de fachadas, carpinterias exteriores, cubertas mediante o emprego de materiais que polas súas características resulten acordes coas das edificacións tradicionais do contorna e ca paisaxe na que están emprazados.
- Actuacións destinadas a garantir a harmonización das edificacións tradicionais ou históricas do seu contorno e co medio natural onde estean emprazadas.
- Actuacións que teñan por obxecto adecuar os edificios ás esixencias derivadas da normativa sobre protección do patrimonio cultural ou paisaxístico. 

2 - Obras para a mellora da eficiencia enerxética do edificio e vivenda.

  • Actuacións destinadas a reducir a demanda enerxética dos edificios e vivendas e reducir a emisión de gases invernadoiros.                                                           
- Execución de obras que disminuan a demanda de enerxía como o incremento do illamento, colocación de dobre xanela ou subtitución de carptinterias. 

- Obras destinadas a mellora do rendemento das instalación térmicas. 

- Subtitución de sistemas de produción de enerxía por outros que impliquen a diminuición dos gases invernadoiros ou que usen enerxías renovables.  
- Colocación, reparación ou mellora dos sistemas de captación da enerxía solar ou a mellora de eficienca enerxética das instalación de iluminación.

3 - Obras para mellorar as condicións de accesibilidade aos edificios e os accesos ás vivendas e locais e a súa adaptación á normativa.
  • Actuacións destinadas a garantir a accesibilidade dos edificios e vivendas e a súa correcta utilización por persoas con limitación sensoriais ou motrices. 
- Eliminación de barreiras arquitectónicas.                                                                 
- Execución de obras ou instalación para adecualas as persoas con mobilidade reducida ou outras limitacións sensoriais. 
- Instalación de mobiliario de cociña adaptado.                                                          
- A execución de baños e aseos ou a adaptación destes ou dos seus elementos.               
- A adecuación dos espazos da vivenda co obxecto de permitir ou facilitar a súa correcta utilización.                                                                                         - A adicción e acondicionamento á vivenda de espazos que tiveran un uso distinto ao de vivenda cando aquela non reunise os requisitos de accesibilidade precisos.

¿Cómo solicitar as axudas?

¡¡¡¡ Contactános  e informámoste !!!


                          Powered by 123ContactForm |


No hay comentarios:

Publicar un comentario